โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับ การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ


คำชี้แจง

แบบสำรวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจผลการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance: GG) ของส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด และเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ส่วนราชการในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาระบบราชการในภาพรวม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป ซึ่งข้อคำถาม มี 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 รูปแบบ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติงาน/การให้บริการของส่วนราชการ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอเพิ่มเติมที่แสดงถึงการยกระดับการบริหารงานของส่วนราชการ

กรอบการสำรวจการบริหารจัดการภาครัฐ (2560)

มิติ

คำนิยามเชิงแนวความคิด

การมีส่วนร่วม (Participation)

ในการปฏิบัติราชการต้องให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ประกอบ
การตัดสินใจ ร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับนำไปสู่
การพัฒนาบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ  

ภาระรับผิดชอบ (Accountability)

ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมี
การจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่จะเกิดขึ้น

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
(Effectiveness
& Efficiency)

ในการปฏิบัติราชการต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางแผน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่า
ต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

หลักนิติธรรม
(Rule of Law)

ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อำนาจตามหลักกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจส่วนตัว

ความโปร่งใส
(Transparency)

ในการปฏิบัติราชการต้องเปิดเผยกระบวนการทำงานผ่านช่องทางการให้บริการ
ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มผู้รับบริการ อำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหา
ในการรับบริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการสามารถติดตามได้ว่างานบริการ
ที่ร้องขอต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ ได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด

ความเสมอภาคและทั่วถึง (Equity & Inclusiveness)

ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ครอบคลุมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ให้บริการ โดยไม่มีการแบ่งแยกในการเข้าถึงบริการภาครัฐ

There are 50 questions in this survey.

A note on privacy
This survey is anonymous.
The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.